mapa strony   |   kontakt   |


O Fundacji

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Statutowe cele FNP to:

* wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
* działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
* wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Fundacja realizuje je poprzez:

* przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców,
* przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych,
* przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
* inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje).

Fundacja coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:

* główna dewiza: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
* tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
* metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
* doskonałość naukowa - najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia,
* zasada "trudnego pieniądza" – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja w szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie. Obszerne sprawozdanie ze swej działalności publikuje ona co roku w Raporcie Rocznym dostępnym w biurze FNP oraz na stronie internetowej. Sprawozdania finansowe FNP przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:

* realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych,
* dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych,
* organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych,
* dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych,
* publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów),
* uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych,
* zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 19.10.2012
Dokument oglądany razy: 9 974
Opublikował: Jakub Rytka
Publikacja dnia: 09.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl