mapa strony   |   kontakt   |


Finansowanie działalności statutowej

W 1991 roku FNP otrzymała jako fundusz założycielski kwotę 95 mln zł (część zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki). Od tej pory środki na działalność statutową oraz zabezpieczenie wartości funduszu Fundacja uzyskuje przede wszystkim z działań na rynku finansowym, tzn. z lokowania aktywów w instrumenty finansowe - głównie w obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje. Ze środków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyznała nauce do końca 2211 r. ponad 408 mln zł.

W 2008 r. Fundacja rozpoczęła realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki). Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzyma 100 mln euro (środki te są wydatkowane w latach 2008-2015). Oznacza to możliwość blisko trzykrotnego zwiększenia jej corocznych wydatków programowych finansowanych dotąd w przeważającej mierze z własnych środków.

W 2011 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu SKILLS, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). W latach 2010-2015 otrzyma na ten cel 36 mln zł.

Na finansowanie programów realizowanych z funduszy europejskich (PO IG i PO KL) do końca 2011 r. Fundacja przeznaczyła prawie 147 mln zł.

Dodatkowe środki na wspieranie nauki, w wysokości ponad 51 mln zł, Fundacja uzyskała w roku 2003 i 2004 na mocy ustawy z 29 marca 2000 r. "O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw...", która ustanowiła, że 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznaczone zostanie na wniesienie na majątek Fundacji, przy czym na mocy ustawy z 1 marca 2002 r. "O zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw" adresatem 2% środków uzyskiwanych w dalszych etapach prywatyzacji został Komitet Badań Naukowych. Ze środków uzyskanych w ramach działania ustawy prywatyzacyjnej Fundacja utworzyła wyodrębniony fundusz przeznaczony w całości na finansowanie stypendiów krajowych dla młodych naukowców (program START).

Ponadto w 2003 r. przekazano Fundacji, z przeznaczeniem na stypendia na staże zagraniczne z zakresu nauk ścisłych, środki w wysokości ok. 461,4 tys. zł, niewykorzystane przy realizacji II Wspólnego Funduszu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który służył od 1987 do 2000 r. jako główne źródło finansowania współpracy naukowej między Polską a USA. W latach 2004-2007 ze środków tych Fundacja przyznawała co roku jedno dodatkowe stypendium zagraniczne w ramach programu KOLUMB.

Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie i publikowane w Raporcie Rocznym, dostępnym w biurze FNP oraz zamieszczanym na stronie internetowej. Są także przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Kowalczyk
Dokument z dnia: 21.04.2009
Dokument oglądany razy: 4 407
Opublikował: Magda Sordyl
Publikacja dnia: 25.10.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl