mapa strony   |   kontakt   |


Statut Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

tekst jednolity z dnia 9 lutego 2011 r. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 23 marca 2011 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 1990 r. – Repertorium A nr IV-20190/90, działa na podstawie:

1) ustawy o fundacjach,
2) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
3) niniejszego Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Par. 1.

1. Terenem działalności Fundacji jest tak obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Par. 2.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.


Par. 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki, zwany w dalszej treści Statutu „Ministrem”.


Par. 4.

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie”.
2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: FNP, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.


Rozdział II
Cel i formy działania Fundacji

Par. 5.

1. Celem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest działanie na rzecz nauki poprzez:
a) wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu,
b) wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
c) wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce.

2. Realizacja celu wymienionego w ust. 1 następuje poprzez:
a) zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
b) przyznawanie nagród i stypendiów,
c) udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.


Rozdział III
Działalność pożytku publicznego Fundacji

Par. 6.

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Par. 7.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

Par. 8.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki w kwocie 950.000.000.000,00 zł, słownie: dziewięćset pięćdziesiąt miliardów złotych (przed denominacją), pochodzące z części niezagospodarowanych na dzień 31 grudnia 1990 r. środków zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.

2. Dochodami Fundacji są:
a) dochody z operacji finansowych,
b) subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
c) inne dochody.

3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.


Rozdział V
Organy Fundacji

Par. 9.

1. Organami Fundacji są:

I. Rada Fundacji – organ sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji,
II. Zarząd Fundacji – organ zarządzający.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

I. Rada Fundacji
a) Skład i tryb powoływania Rady Fundacji

Par. 10.

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 7 osób.
2. Do Rady Fundacji mogą być powoływane wyłącznie osoby posiadające tytuł naukowy profesora.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.
4. Członek Rady Fundacji może zostać powołany na kolejną kadencję tylko jeden raz.
5. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Minister, z zastrzeżeniem par. 11 ust. 2 Statutu.
6. Minister powołuje siedmiu członków Rady Fundacji na kolejną kadencję spośród kandydatów wskazanych przez ustępującą Radę Fundacji, w tym:

1) nie mniej niż dwóch członków spośród ustępującej Rady Fundacji,
2) nie więcej niż dwóch członków spośród członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

7. W przypadku niemożliwości wskazania wymaganej liczby członków Rady w trybie określonym w ust. 6 pkt 1) z przyczyn formalnych, o których mowa w ust. 4, Minister powołuje członków Rady spośród innych kandydatów wskazanych przez Radę.
8. W składzie Rady Fundacji jej członkowie powinni reprezentować różne, spośród następujących, dziedziny nauki:

1) nauki humanistyczne,
2) nauki medyczne,
3) nauki przyrodnicze,
4) nauki rolnicze, o środowisku i żywności,
5) nauki społeczne, ekonomiczne i prawnicze,
6) nauki ścisłe,
7) nauki techniczne.

Par. 11.

1. Rada Fundacji, w trybie określonym w par. 10 ust. 6 Statutu, wskazuje Ministrowi kandydatów do Rady Fundacji następnej kadencji nie później niż trzy miesiące przed upływem swojej kadencji. W przypadku, gdy ustępująca Rada Fundacji nie przedstawi kandydatów w wyżej określonym terminie, Minister samodzielnie powołuje członków Rady Fundacji następnej kadencji spośród członków Rady Narodowego Centrum Nauki oraz spośród członków ustępującej Rady Fundacji.
2. Jeżeli Minister nie powoła Rady Fundacji następnej kadencji w terminie miesiąca przed upływem kadencji ustępującej Rady Fundacji, ustępująca Rada Fundacji powołuje członków Rady Fundacji następnej kadencji, zgodnie z zasadami wymienionymi w par. 10 ust. 6 Statutu Fundacji. Paragraf 10 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
3. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Ministra przed upływem kadencji wyłącznie w wyniku:

a) stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską,
b) prawomocnego skazania przez sąd,
c) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, odpowiedniej dla środowiska naukowego członka Rady Fundacji.

4. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.
5. W przypadku odwołania członka Rady Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu w następstwie rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, skład Rady Fundacji zostaje uzupełniony w zgodzie z zasadami określonymi w par. 10 Statutu Fundacji. Gdy Rada Fundacji składa się z 5 lub 6 członków, Minister może odstąpić od powołania nowego członka w jej skład.
6. Uzupełnienie dokonuje się poprzez zgłoszenie Ministrowi przez Radę Fundacji kandydata na wakujące stanowisko w terminie miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Minister może samodzielnie uzupełnić skład Rady Fundacji, zgodnie z zasadami określonymi w par. 10 Statutu Fundacji.

b) Uprawnienia i obowiązki Rady Fundacji

Par. 12.

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Par. 13.

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący.

Par. 14.

1. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
2) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji,
3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
4) uchwalanie Programów Działania Fundacji,
5) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji,
6) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
7) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
8) wybór audytora.

2. Ponadto Rada Fundacji:
1) przyznaje doroczne indywidualne Nagrody FNP,
2) zatwierdza laureatów konkursu „Stypendia krajowe dla młodych naukowców”.

3. Rada Fundacji, wykonując obowiązki określone w ust. 1 i 2 może zasięgać opinii ekspertów.
4. Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

Par. 15.

Członkowie Rady Fundacji otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji w Fundacji wynagrodzenie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Par. 16.

Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji oraz zasady wynagradzania określa „Regulamin Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”.

II. Zarząd Fundacji

Par. 17.

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą 2 lub 3 osoby – Prezes i Wiceprezesi Zarządu.
2. Prezes i Wiceprezesi Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym, w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów, nie mniej niż 4 (cztery) głosy oddane za uchwałą, w następujący sposób:

a) Prezes Zarządu – spośród kandydatów wskazanych przez Radę Fundacji,
b) Wiceprezesi Zarządu – na wniosek Prezesa Zarządu.

3. Rada Fundacji zasięga opinii Ministra o kandydatach na Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zastępcami Prezesa Zarządu są odpowiednio jeden lub dwóch Wiceprezesów.

Par. 18.

1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:

1) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3) opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5) określa strukturę organizacyjną Fundacji,
6) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
7) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,
8) realizuje uchwały Rady Fundacji,
9) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.

Par. 19.

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Par. 20.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1) Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,
2) Dwaj Wiceprezesi – działający łącznie,
3) Wiceprezes i Pełnomocnik – działający łącznie w granicach pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi,
4) Dwaj Pełnomocnicy – działający łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Par. 21.

Strukturę, tryb i formy działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”, zatwierdzony przez Radę Fundacji.


Rozdział VI
Gospodarka finansowa Fundacji

Par. 22.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Par. 23.

Majątek Fundacji może zostać powiększony o 2% akcji i udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przekazanych na majątek Fundacji przez Ministra Skarbu Państwa na mocy art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (z późniejszymi zmianami).

Par. 24.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Par. 25.

1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie, po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę Fundacji.
2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

Par. 26.

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

Par. 27.

Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Par. 28.

Przepis par. 10 ust. 4 Statutu Fundacji ma zastosowanie począwszy od Rady Fundacji powołanej na okres kadencji 2000 – 2004, która to kadencja dla członków tej Rady Fundacji jest traktowana jako kadencja pierwsza.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Sordyl
Dokument z dnia: 25.10.2011
Dokument oglądany razy: 4 744
Opublikował: Magda Sordyl
Publikacja dnia: 25.10.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl